Tidsskrift for livssynsdebatt

Arnfinn Pettersen
Av Arnfinn Pettersen

En humanistisk sekt?

Leder i Humanist nr 3/07

Påstanden opp om at Human-Etisk Forbund (HEF) er i ferd med å bli en sekt er blitt en gjenganger i kritikk av forbundet. Men et nærmere blikk på ulike sektdefinisjoner avdekker at den har lite for seg.

Arnfinn Pettersen (f. 1969) var redaktør for Humanist fra 2003 til 2011. Han er utdannet folklorist og selverklært vampyrolog.

Det har oppstått frisk debatt på Fritanke.no, Human-Etisk Forbunds medlemsorgan, om KRL-fag, navnefester og samarbeid med ulike trossamfunn. Det er utmerket. Alle tjener på at viktige temaer drøftes offentlig.

Alt er dog ikke utmerket. Nok en gang dukker påstanden opp om at Human-Etisk Forbund (HEF) er i ferd med å bli en sekt. Dette er etter hvert blitt en gjenganger i kritikk av forbundet, så det er på sin plass å spørre hvorvidt påstanden egentlig har noe for seg.

Innen religionsforskningen opererer man med to ulike sektdefinisjoner. Det ene definerer en sekt som en ”religiøs gruppe som pga. avvikende meninger har skilt seg ut fra et større trossamfunn”, for å sitere caplex.no. Jeg antar at vi uten videre kan legge denne til side. (Selv om det kan diskuteres hvorvidt humanistorganisasjoner er å anse som en slags sekulariserte kristne kirker – et argument den franske filosofen Michel Onfray hevder med styrke.)

Den andre definisjonen er bygd opp av et sett kriterier som kjennetegner slike grupper, en såkalt cluster-definisjon. Det er her nok å fremheve at et av de viktigste kriteriene er kravet om ”høyintensiv deltagelse”. Hvilket vil si at sekter i henhold til definisjonen forlanger stor grad av aktiv deltagelse, for derigjennom å skille de som er villig til å ofre seg for gruppen fra de som ikke er det.

HEF, hvor kun vel to prosent av medlemmene er aktive på en eller annen måte, faller meget langt på utsiden av denne definisjonen.

Vi kan med andre ord se bort fra akademiske definisjoner. Muligens opererer de som så gjerne vil sette sektstempelet på HEF i stedet med hva vi kan kalle en ”folkelig” forståelse av begrepet.

Slike er mer flytende, men inneholder gjerne påstander om lukkethet, ekstreme doktriner og krav om full tilslutning til disse, mer eller mindre ekstreme atferdsnormer, avgrenset lederskap i form av en kallet, føreraktig skikkelse, lav rekruttering eller rekruttering gjennom å fødes inn i sekten og en fiendtlig holdning til omgivelsene.

HEF er en demokratisk organisasjon. Medlemskapet er åpent for alle som slutter seg til dens formål. Forbundets doktriner er ikke ekstreme og HEF hverken stiller krav om full tilslutning til disse eller har noen måte å kontrollere dette på. Det har ikke en gang en eksklusjonsparagraf. Forbundet ledes av et demokratisk valgt styre og den daglige ledelse ansettes av dette styret.

Og de utviklingstrekk kritikerne mener er med på å gjøre HEF til en sekt, er vel funderte i demokratiske vedtak.

Human-Etisk Forbund er med andre ord meget langt fra å være en sekt og anklagen om noe annet er en form for merkelappklistring som kun bidrar til å forsure en i seg selv viktig debatt.

_____

Publisert på nett 20. mai 2010.

Siste saker fra FriTanke